Instrukcja modułu HydroPtls

Spis treści
Abstrakt
Dokument ten przedstawia sposób użycia modułu HydroPtls. Autor założył że użytkownik posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawną obsługę komputera w stopniu podstawowym.
Wstęp
HydroPtls jest aplikacją webową która na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika tworzy projekt techniczny likwidacji studni (w skrócie PTLS). PTLS jest jednym z załączników do opracowań hydrogeologicznych i zawiera informacje na temat otworu przeznaczonego do likwidacji.
Moduł HydroPtls, tak jak cały pakiet HydroHelper jest prosty w obsłudze. Praca z modułem jest intuicyjna, a poniższy dokument ma na celu rozwiać ewentualne wątpliwości. Został w nim przedstawiony, krok po kroku, proces budowy przykładowego schematu. Orientacyjny czas potrzebny do zapoznania sie z modułem to około 15 min.
Wymagania modułu
Moduł HydroPtls podobnie jak całe narzędzie HydroHelper ma następujące wymagania:
Tworzenie konta
Do pracy z programem niezbędne jest konto które pozwala na powiązanie projektów PTLS z konkretną osobą. Dzięki temu nikt poza właścicielem konta nie będzie miał wglądu w tworzone projekty. Wprawdzie aplikacja posiada testowe konto ogólnodostępne o nazwie Gość (hasło: 123), jednak należy pamietać iż informacje z nim powiązane mogą być zmieniane lub usunięte przez innych użytkowników.
Tworzenie nowego konta w HydroHelper jest banalne. Osoby które kiedykolwiek wykonywały podobną operację mogą śmiało pominąć czytanie tego akapitu.
Chcąc załorzyć własne konto należy kliknąć w prawym górnym rogu napis [Logowanie], a następnie w nowo otwartym oknie napis Utwórz nowe konto. Pojawi się kolejne okno "Panel rejestracji" jak na rysunku obok. Po wypełnieniu pól kliknąć napis Zarejestruj. Konto powinno zostać utworzone, następnie kliknąć napis Logowanie i w nowo otwartym oknie podać nazwę nowo utworzonego użytkownika oraz hasło. Po prawidłowym zalogowaniu w prawym górnym rogu pojawi się napis w formie NazwaUżytkownika [Wyloguj]. Chcąc wylogować się z programu należy kliknąć napis Wyloguj Panel rejestracji
Tworzenie projektu
Projekt mogą tworzyć jedynie użytkownicy zalogowani. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę "HydroPtls" z głównego menu aplikacji.
Pojawi się lista projektów PTLS oraz napis "Utwórz" (w lewym rogu). Po wybraniu tego odnośnika ukaże się formularz z podstawowymi informacjami na temat nowego otworu (tj. tytuł, autor, miejscowość itp.) Użytkownik powinien wypełnić formularz odpowiednimi danymi. Następnie należy wybrać przycisk "Zapisz". Jeżeli wprowadzono poprawne informacje użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnej strony na której znajdują sie nastepujące sekcje:
  • Podstawowe informacje na temat konstrukcji otworu
  • Opis litologiczny
  • Konstrukcja kolumny filtrowej
  • Zwierciadła wody
  • Kolumny rur osłonowych
  • Generowanie schematu
W przypadku wprowadzenia błędnych informacji pojawi sie stosowny komunikat.
Podstawowe info. o otworze Format przykładowego błędu
Poszczególne sekcje charakteryzują się podobnym sposobem interakcji z użytkownikiem. A ich tytuły orientacyjnie informują o danych w nich zawartych. Szczegółowiej zostały opisane poniżej.
Sekcja "Podstawowe informacje"
Poniżej zostaną omówione pola wchodzące w skład tej sekcji.
Sekcja "Opis litologiczny"
Poszczególne sekcje charakteryzują się podobnym sposobem interakcji z użytkownikiem. A ich tytuły orientacyjnie informują o danych w nich zawartych. Edycja danych Wiersze sekcji "Opis litologiczny" zawierają informacje o poszczególnych warstwach litologicznych. Warstwy są posortowane, im niżej tym głębsza warstwa. Koniec warstwy (głębokość spongu) jest zarazem początkiem warstwy kolejnej.
Do edycji warstw służą pola Zapisz, Anuluj, Edycja
Sekcja "Konstrukcja kolumny filtrowej"
Sekcja ta zawiera informacje o kolumnie filtrowej. Jak wiadomo kolumna filtrowa składa się z takich elementów jak: nadfiltrowa, filtr, podfiltrowa oraz opcjonalnie międzyfiltrowa. W niniejszej sekcji jeden wiersz odpowiada jednemu z wyżej wymienionych elementów. Edycja danych Rodzaj elementu określa pole Typ. Kolejne pole Głębokość posadowienia określa głębokość w metrach na jakiej został posadowiony bieżący element. Pole Długość określa długość w metrach tego elementu.
Należy zwrócić uwagę, aby elementy następowały jeden po drugim (podobnie jak w rzeczywistości), tak aby nie było luk między nimi. W przeciwnym razie mogą powstać trudne do przewidzenia błędy.
Sekcja "Zwierciadła wody"
Sekcja ta zawiera informacje o zwierciadle wody, ustabilizowanym oraz nawierconym. Dane te są niezbędne do wypełnienia rubryki "Zw. wody" generowanego rysunku. Nie ma możliwości wpisania np. tylko zw. nawierconego lub tylko ustabilizowanego. Przy wprowadzeniu kilku par (nawiercone-ustabilizowane) informacje w wygenerowanym rysunku mogą się nakładać na siebie. Dlatego autor zaleca w miare możliwości ograniczyć te dane. Głębokość podaje się w jednostkach metry. Rubryka zwierciadła wody
Sekcja "Kolumny rur osłonowych"
Sekcja ta zawiera informacje o kolumnach rur osłonowych. Jeden wiersz odpowiada jednej kolumnie rur. Średnicę rur podaje się w jednostkach milimetry. Głębokość w jednostkach metry. Opis nie jest wymagany oraz nie jest uwzgledniany podczas tworzenia rysunku. Rubryka kolumny rur Ostatnie pole każdego wiersza określa czy rura została wyciągnięta (na rysunku oznaczona linią przerywaną). W przypadku rur tzw. podciągniętych tylko do pewnego pułapu, należy wprowadzić dane o dwóch kolumnach rur o tej samej średnicy, jedną z nich (tą głębszą) oznaczyć jako wyciągniętą. Dzieki temu obie kolumny nałożą sie na siebie, a podciągnięta widoczna będzie tylko poniżej pewnej głebokości. Wprowadzić można wiele kolumn rur jednak autor zaleca nie więcej niż cztery kolumny. Przekroczenie tego zakresu może powodować iż część opisów będzie nakładać się na inne.
Sekcja "Generowanie schematu"
Ostatnia sekcja służy do generowania rysunku końcowego. Na chwilę obecną jest to plik graficzny w formacie A4, kolorowy lub czarnobiały. Operacja generowania trwa od kilku do kilkunastu sekund. Plik można pobrać na komputer lokalny i dołączyć do dokumentacji.
Reakcja na błędy
Autor włożył wiele starań, aby stworzyć aplikacje jak najwyższej jakości. Jednak jest to tylko program i tak jak każdy inny tak i ten jest podatny na błędy. Proste scenariusze jak np. wprowadzenie liter w polu liczbowym (np. głębokość) są wyłapywane przez aplikacje. Sygnalizowane jest to specjalnym komunikatem koloru czerwonego. Jednak najwiekszy problem dotyczy nakładających sie opisów w generowanym rysunku. Jest to częsty błąd ponieważ trudno jest przewidzieć wszystkie sytuacje. Jeżeli jednak tak się stanie proszę o kontakt z autorem poprzez email lub forum.

Projek i wykonanie:     Bartłomiej Waluszko     b.waluszko @ hydrohelper.eu